Adatkezelési tájékoztató

A Compact Decor Kft., mint a www.compactdecor.hu weboldal üzemeltetője tájékoztatja weboldalának és közösségi oldalainak látogatóit (továbbiakban: érintettek), hogy adataik kezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) leírtak szerint jár el. A Compact Decor Kft. a Tájékoztató megváltoztatási jogát fenntartja az időközben módosuló jogszabályi háttérrel és belső szabályzatainak törvényi változásokkal történő folyamatos frissítése miatt.

Működésünk, valamint a weboldalaink működtetése során a velünk kapcsolatba lépő személyek adatait kezeljük abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthassunk. Adatkezelőként megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az általunk kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

A Compact Decor Kft. adatkezelési tevékenysége megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

Az Adatkezelő személye

 

Neve: Compact Decor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em 14.

Adószáma: 23098141-2-42

Telefonszám: +36 30 668 3314

E-mail címe: info@compactdecor.hu

Honlapja: www.compactdecor.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:  

Facebook: www.facebook.com/compactdecor

Instagram: www.instagram.com/cd_compactdecor

adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

Fogalommeghatározások

 

Bár törekedtünk annak elkerülésére, előfordulhat, hogy a jelen tájékoztatóban olyan specális kifejezéseket használtunk, amelyek pontos jelentése értelmezése speciális ismereteket igényelhet. A legfontosabb és leggyakoribb ilyen kifejezéseket megtalálja jelen tájékoztatónk záró részében.

 

 

Az adatkezelés irányelvei

 

Adatkezelésünk során különös figyelemmel vagyunk az alábbiakra:

 

 

– A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, és átlátható módon végezzük.

– Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a szükségews mértékben gyűjtünk.

– A személyes adatok pontosságára és naprakészségére törekszünk, és  személyes adatok tárolását a megfelelő biztonsági intézlkedések mellett úgy oldjuk meg, hogy az Ön esetleges azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

 

Az adatkezeléssel érintett és kezelt adatok

 

  1. Az Adatkezelő weboldalának látogatása

 

A honlapunkonlévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap látogatóinak nincs lehetőségük hírlevélre feliratkozni vagy más módon regisztrálni. A látogatók a honlapra kihelyezett lehetőségek – telefonszám,e-mail, kapcsolattartási felület  – használatával kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt információkérése céljából.

 

2) Adatkezelés információ kérése esetén

 

Amennyiben a honlapon megadott elérhetőségeken, vagy a „Kapcsolat” menüponton keresztül kapcsolatba lép velünk, adatait az Ön önkéntes hozzájárulása, azaz adatainak önkéntes megadása alapján kezeljük.

 

Ezen adatok az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe melye adatokat azonosítás és kapcsolattartás céljából kezeljük, míg a kérdésében/üzenetében található információk (melyek személyes adatot is tartalmazhatnak) kezelése azért szükséges, hogy az Ön kérdését beazonosíthassuk és arra válaszolhassunk.

 

Adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük, elektronikusan tároljuk, és azokhoz kizárólag munkatársaink férhetnek hozzá.

 

3)  Közösségi oldalakon történő jelenlét

 

Elérhetők vagyunk a Facebookon és Instagramon is. Ha ezeket a felületeinket használja, így különösen, ha ott velünk interakcióba, kapcsolatba lép, az mindig az Ön önkéntes hozzájáruláson alapul, így adatkezelésünknekl is ez az alapja. Mind a közösségi oldaunkhoz való csatlakozás (pl. like, follow), mind az arról való leiratkozás az Ön elhatározásán alapul. Ezen oldalak adatkezeléséről részletes tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat (www.facebook.com, www.instagram.com). Az adatokat ezen oldalak szabályzata szerinti ideig kezeljük, a hozzáférési jogosultságok rendezése és az adatok törlése is ezen szabályok alapján történik.

 

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törlésig tart.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére a fentiekről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Intézkedésünkről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Intézkedésünkről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Intézkedésünkről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Adatfeldolgozók

 

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához (pl. a honlap és az informatikai rendszerünk fenntartásához, az adatkezeléshez szükséges műszaki háttér üzemeltetééshez) adatfeldolgozókat is igénybe veszünk. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni.

 

Ezen adatkezelő partnereink az alábbiak:

 

Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36 1 432 3232, support@dotroll.com)

 

 

Az adatkezelési tájékoztató összeállításakor az alábbi lényeges fogalmakat használtuk:

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. 01. 27. napjától hatályos